TYPE
ขนาดพื้นที่
ขนาดระเบียง
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด
ราคา
A
20.00 ตร.ม
12.00 ตร.ม
32.00 ตร.ม
300,000.-
B
18.00 ตร.ม
10.68 ตร.ม
28.68 ตร.ม
280,000.-
C
18.00 ตร.ม
10.68 ตร.ม
28.68 ตร.ม
280,000.-
D
12.00 ตร.ม
4.80 ตร.ม
16.80 ตร.ม
240,000.-
E
12.00 ตร.ม
6.00 ตร.ม
18.00 ตร.ม
250,000.-
ONE PLUS
35.80 ตร.ม
8.14 ตร.ม
43.94 ตร.ม
450,000.-
TWO PLUS
40.00 ตร.ม
8.15 ตร.ม
48.15 ตร.ม
520,000.-
TREE PLUS
43.65 ตร.ม
9.90 ตร.ม
53.55 ตร.ม
560,000.-
FOUR PLUS
48.35 ตร.ม
6.00 ตร.ม
54.35 ตร.ม
620,000.-
FIVE PLUS
32.00 ตร.ม
12.00 ตร.ม
44.00 ตร.ม
500,000.-
SIX PLUS
24.60 ตร.ม
9.60 ตร.ม
34.20 ตร.ม
400,000.-
I – STYLE TYPE
64.41 ตร.ม
35.41 ตร.ม.
100.00 ตร.ม
1,300,000.-
TYPE P MODERN 01
59.50 ตร.ม
2.50 ตร.ม.
62.00 ตร.ม
770,000.-
TYPE P MODERN 02
37.00 ตร.ม
6.00 ตร.ม.
43.00 ตร.ม
480,000.-
TYPE P MODERN 03
64.00 ตร.ม
12.92 ตร.ม.
76.92 ตร.ม
830,000.-
TYPE P MODERN 04
28.00 ตร.ม
2.00 ตร.ม.
30.00 ตร.ม
420,000.-
TYPE P MODERN 05
70.75 ตร.ม
13.75 ตร.ม. / 9.00 ตร.ม.
93.50 ตร.ม
910,000.-
TYPE P MODERN 06
66.00 ตร.ม
5.43 ตร.ม.
71.43 ตร.ม
850,000.-
TYPE P MODERN 07
75.25 ตร.ม
ตร.ม.
75.25 ตร.ม
950,000.-
TYPE S1
25.00 ตร.ม
ตร.ม.
25.00 ตร.ม
350,000.-
TYPE S2
43.00 ตร.ม
ตร.ม.
43.00 ตร.ม
550,000.-
TYPE S3
35.50 ตร.ม
ตร.ม.
35.50 ตร.ม
450,000.-
TYPE S4
47.45 ตร.ม
ตร.ม.
47.45ตร.ม
620,000.-
TYPE S5
71.00 ตร.ม
ตร.ม.
71.00 ตร.ม
920,000.-
TYPE S6
27.30 ตร.ม
ตร.ม.
27.30 ตร.ม
350,000.-
TYPE S7
53.00 ตร.ม
ตร.ม.
53.00 ตร.ม
650,000.-
TYPE S8
29.75 ตร.ม
ตร.ม.
29.75ตร.ม
380,000.-
TYPE S9
33.50 ตร.ม
24.00 ตร.ม.
57.50 ตร.ม
720,000.-
TYPE S10
18.00 ตร.ม
22.50 ตร.ม.
40.50 ตร.ม
500,000.-
TYPE S11
60.70 ตร.ม
10.30 ตร.ม.
71.00 ตร.ม
750,000.-
TYPE S12
44.10 ตร.ม
8.36 ตร.ม.
52.46 ตร.ม
680,000.-
TYPE M01
24.00 ตร.ม
18.00 ตร.ม.
42.00 ตร.ม
500,000.-
TYPE M02
37.50 ตร.ม
9.30 ตร.ม.
46.80 ตร.ม
600,000.-
TYPE M03
45.00 ตร.ม
18.00 ตร.ม.
63.00 ตร.ม
790,000.-
TYPE M04
52.46 ตร.ม
7.80 ตร.ม.
60.25 ตร.ม
780,000.-
TYPE M05
33.75 ตร.ม
24.75 ตร.ม.
58.50 ตร.ม
760,000.-
TYPE M06
58.50 ตร.ม
20.25 ตร.ม.
78.75 ตร.ม
1,000,000.-
TYPE M07
42.00 ตร.ม
51.50 ตร.ม.
93.50 ตร.ม
1,200,000.-
TYPE M08
24.00 ตร.ม
7.90 ตร.ม.
31.90 ตร.ม
420,000.-

งวดที่ 1 ชำระ 10 %
  ณ วันเซ็นสัญญา
งวดที่ 2 ชำระ 40 %
  วัสดุเข้าหน้างานพร้อมช่างติดตั้ง
งวดที่ 3 ชำระ 40 %
  งานมุงหลังคาและงานผนังบ้านแล้วเสร็จ
งวดที่ 4 ชำระ 10 %
  ณ วันส่งมอบงาน
ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะตัวบ้านน๊อคดาวน์ ไม่รวมค่าเตรียมงาน พื้นที่ในการติดตั้ง ซึ่งอาจเป็น
ลานคอนกรีต หรือเสาปูน ราคาอาจสูงกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ตกแต่ง